Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Ochrona danych osobowych

Administrator

Przedszkole Miejskie nr 200

ul. Zamknięta 1; 93-323 Łódź; 

tel.: 42 646 31 20; 

e-mail: kontakt@pm200.elodz.edu.pl

Inspektor Ochrony Danych

Piotr Pryliński;

e-mail: iod@pm200.elodz.edu.pl

tel.: +48 535 801 123


Polityka prywatności
 1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Miejskie Nr 200 z siedzibą w Łodzi, 93-323 Łódź, ul. Zamknięta 1 zwanym dalej Administratorem.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Piotr Pryliński. Adres e-mail: iod@pm200.elodz.edu.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  1. dane osobowe dziecka wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica/prawnego opiekuna w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
  2. wizerunek oraz osiągnięcia dziecka w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez placówkę w prasie lokalnej, telewizji oraz na stronie internetowej placówki na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;
  3. wykonywania umowy o pracę na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b i wypełniania obowiązków wynikających z Kodeksu pracy, Karty nauczyciela oraz innych ustaw;
  4. realizacji umów zawartych z kontrahentami;
 4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie określonym przepisami prawa obowiązującymi w publicznej placówce oświatowej. Najważniejsze z nich to:
  1. Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. i wydane na ich podstawie rozporządzenia odpowiednich ministrów;
  2. Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974r. z późniejszymi zmianami;
  3. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami;
  4. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. z późniejszymi zmianami;
  5. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.
  6. Rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Organ prowadzący – Urząd Miasta Łódź, ubezpieczyciel na podstawie wniosku zgłoszenia szkody i inne na wniosek np. Sąd, MOPS.
 6. Przekazane dane osobowe będą przechowywane w różnych okresach czasu w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną na podstawie: Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.
 7. Przetwarzane przez przedszkola dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 8. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Nie używamy cookies do gromadzenia danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko lub adres e-mail.
 9. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zablokować automatyczną obsługę plików cookies.
 10. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez przedszkola ma prawo do:
  1. Dostępu do danych osobowych które jej dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać naprawa i wolności innych osób.
  2. Poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności.
  3. Usunięcia danych.

-   Jeśli żądanie usunięcia danych dotyczy danych niezbędnych do realizacji umowy może się wiązać z rozwiązaniem umowy.

-   Jeśli żądanie usunięcia danych dotyczy danych niezbędnych do realizacji zadań przedszkola może się wiązać z brakiem możliwości dalszego uczęszczania dziecka do przedszkola.

 1. Ograniczenia ich przetwarzania w następujących przypadkach:

-   Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.

-   Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

 1. Przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.
 2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

-   W przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy celów statystycznych lub jest realizowane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególna sytuację osoby.

 1. Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora:
  1. Drogą elektroniczną na adreskontakt@pm200.elodz.edu.pl, lub
  2. Na adres: Przedszkole Miejskie Nr 200, 93-323 Łódź, ul. Zamknięta 1 lub
  3. Osobiście w siedzibie Administratora.
 2. Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania. Ze względu na istotne okoliczności (m.in. ilość żądań lub stopień skomplikowania wniosku) termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące. Przy czym w terminie miesiąca Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przyczynach opóźnienia i przedłużeniu terminu.
 3. Na odmowę podjęcia działań oraz opłatę przysługuje skarga do organu nadzorczego.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pliki do pobrania:

Klauzula informacyjna dla osób wnioskujących o udostępnienie informacji publicznej

Klauzula informacyjna dla uczestników postępowania o zamówienia publiczne

Wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych

Wniosek o udostępnienie informacji oraz kopii danych

Wniosek o zmianę danych osobowych

Zgoda i Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy