Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

Zasady postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych
przez Miasto Łódź na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2023/2024 odbywa się tylko i wyłącznie za pomocą systemu elektronicznego

I. Informacje ogólne

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź biorą udział dzieci urodzone w latach 2017– 2020 oraz dzieci z rocznika 2016, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej  odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź odbywa się na wolne miejsca i obejmuje dzieci zamieszkałe w Łodzi.

Dzieci urodzone w 2021 roku nie uczestniczą w rekrutacji elektronicznej. Rodzice / prawni opiekunowie tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 r.) mogą starać się o zapisanie ich do przedszkoli miejskich po zakończeniu postępowania uzupełniającego (czyli po 31 sierpnia 2023 r.) na wolne miejsca.

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci zamieszkujących poza Łodzią mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź po zakończeniu postępowania uzupełniającego (czyli po 31 sierpnia 2023 r.), pod warunkiem wolnych miejsc w wybranym przedszkolu miejskim.

Rodzice / prawni opiekunowie, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola miejskiego niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola miejskiego po raz pierwszy.

II. Podstawowe postępowanie rekrutacyjne – kryteria rekrutacyjne Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024

do przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź, przyjmowani są   w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów. Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie kandydata do przedszkola miejskiego.

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego – zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm. ) brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z wymienionych kryteriów ma wartość 200 punktów.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone na podstawie uchwały nr LIII/1614/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów.

Kryteria brane pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich:

 1. rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację w placówce pierwszego wyboru – 64 punkty,
 2. co najmniej jeden z rodziców dziecka rozliczył podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w Mieście Łodzi – 32 punkty,
 3. dziecko poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753 i z 2019 r. poz. 2118) lub dziecko, u którego lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego – 16 punktów.
 4. dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w formie studiów stacjonarnych, kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko – 8 punktów,
 5. dziecko uczęszczające do żłobka w roku rekrutacji – 4 punkty,
 6. dziecko wskazane przez pracownika socjalnego zagrożone objęciem pieczą zastępczą – 2

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania – 126.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola miejskiego.

5 kwietnia 2023 r. o godz. 08:00 zostanie uruchomiona strona internetowa, na której zamieszczony będzie informator zawierający oferty przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź oraz instrukcja wypełnienia wniosku w formie elektronicznej. Strona będzie aktywna do 20 kwietnia 2023 r. do godz. 15:00.

Rodzice / prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do 3 przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź. Rodzice / prawni opiekunowie układają listę wybranych placówek według preferencji.

Do wniosku rodzice / prawni opiekunowie dołączają wymagane, określone w ustawie kopie poświadczone za zgodność z oryginałem lub oryginały dokumentów potwierdzających spełnienie danych kryteriów, w tym:

 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 4. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą, oraz
  - oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt. 1,3,4,5 i 6 uchwały LIII/1614/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów;
  - kopia pierwszej strony zeznania podatkowego w zakresie podatku dochodowego  od  osób  fizycznych  w  przypadku  zeznania  elektronicznego  wraz  z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru ze zgodnym numerem referencyjnym (UPO) lub oświadczenie zawierające numer aktywnego pakietu Mieszkańca na Karcie Łodzianina jako potwierdzenie spełniania kryterium o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 uchwały LIII/1614/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.).

Rodzice  /  prawni  opiekunowie   dzieci   objętych   obowiązkiem   szkolnym (tj. urodzonych w 2016 r.) winni dołączyć do wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola   miejskiego   decyzję   dyrektora   obwodowej   szkoły    podstawowej   o odroczeniu obowiązku szkolnego.

Wypełniony wniosek podpisują oboje rodzice / prawni opiekunowie dziecka. Złożone podpisy są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

Wnioski weryfikuje komisja rekrutacyjna. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

 1. żądać od rodziców / prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
 2. zwrócić się do Prezydenta Miasta Łodzi o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach. Prezydent w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach: korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu, może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji oraz może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

Uwaga: Rodzice/ prawni opiekunowie nie składają wniosku w wersji papierowej w placówkach wskazanych na liście preferencji tylko załączają wniosek    i inne dokumenty w formie załączników w systemie elektronicznej rekrutacji.

 1. Należy wypełnić elektroniczny wniosek na stronie systemu
 2. Po wypełnieniu wniosku trzeba go wydrukować, podpisać, następnie zrobić skan lub zdjęcie i dołączyć w systemie rekrutacji jako załącznik.
 3. Dodatkowo jeśli zaznaczono spełnianie kryteriów ustawowych lub/i samorządowych to w formie załączników należy je dodać podobnie jak wszystkie inne dokumenty/oświadczenia na potwierdzenie kryteriów.

Wniosek wraz z innymi dokumentami/oświadczeniami jest widoczny we wszystkich placówkach wskazanych na liście preferencji. Wniosek w systemie zatwierdza placówka pierwszego wyboru.

12 maja 2023 r. o godz. 15:00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy uszeregowanej alfabetycznie kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Listy umieszczone zostaną w siedzibie danej placówki.

Dodatkowo informację o zakwalifikowaniu /niezakwalifikowaniu kandydata do danej placówki rodzice/ prawni opiekunowie mogą sprawdzić logując się na swoje konto w systemie elektronicznej rekrutacji lub rodzice/prawni opiekunowie informację o zakwalifikowaniu /niezakwalifikowaniu kandydata otrzymają drogą elektroniczną na adres e-mail, wskazany we wniosku.

Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych w terminie od 12 maja od godz. 15:00 do 19 maja 2023 r. do godz. 15:00 zobowiązani są, do złożenia potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola miejskiego, do którego kandydat został zakwalifikowany.

Rodzice/prawni opiekunowie po otrzymaniu wyników rekrutacji o zakwalifikowaniu kandydata do danego przedszkola zobowiązani są zalogować się na swoje konto w systemie rekrutacji i elektronicznie potwierdzić wolę przyjęcia.

Niepotwierdzenie w terminie woli przyjęcia będzie traktowane jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do danej placówki.

26 maja 2023 r. o godz. 15:00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informację  o liczbie wolnych miejsc lub ich braku.

Ww. listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o najniższej liczbie punktów, która uprawniała do przyjęcia kandydata. Ponadto na listach umieszcza się datę podania ich do publicznej wiadomości opatrzoną podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

Listy umieszczone zostaną w siedzibie danej placówki. Dodatkowo informację o przyjęciu/nieprzyjęciu kandydata do danej placówki rodzice/ prawni opiekunowie mogą sprawdzić logując się na swoje konto w systemie elektronicznej rekrutacji.

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci, które zostaną przyjęte do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2023/2024 mają obowiązek zgłoszenia się do nich celem dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych i podpisania informacji dotyczącej zasad korzystania z usług świadczonych przez przedszkole, w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu nie później jednak niż do 10 września 2023 r.

W przypadku gdy informacja dotycząca zasad korzystania z usług świadczonych przez przedszkole nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie będzie to potraktowane, jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy przyjętych.

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

 1. wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola miejskiego w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Wnioski należy kierować na adres e-mail danej placówki;
 2. wnieść do dyrektora przedszkola miejskiego odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Odwołanie do dyrektora przedszkola od rozstrzygnięcia komisji należy kierować na adres e-mail danej placówki;
 3. na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola miejskiego złożyć skargę do sądu administracyjnego.

Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu miejskim.

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu miejskim, które przeprowadzało postępowanie rekrutacyjne przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola miejskiego została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

III. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych oraz do przedszkola integracyjnego, oddziału integracyjnego, przedszkola specjalnego, oddziału specjalnego biorą udział w rekrutacji elektronicznej – na zasadach ogólnych.

W sytuacji, kiedy dziecko jest w trakcie badań w celu uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii o odroczeniu od obowiązku szkolnego, rodzic/prawny opiekun, w trackie postępowania rekrutacyjnego powinien dostarczyć zaświadczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej, potwierdzające ten fakt. Odpowiednie dokumenty będzie trzeba dostarczyć do danej placówki w późniejszym terminie.

Pytania w sprawie rekrutacji można kierować bezpośrednio do placówek przedszkolnych w godzinach ich pracy za pośrednictwem adresu e-mail.

Adres strony internetowej dla rodziców: https://nabor.pcss.pl/lodz

Zasady postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łódź na rok szkolny 2023/2024


dzień otwarty

Prosimy o zabranie ze sobą obuwia na zmianę.


Deklaracja kontynuacji uczęszczania do przedszkola  w kolejnym roku szkolnym 2023/2024

Szanowni Rodzice, informujemy, że Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w naszym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie w okresie

 od  15.03.2023 ( środa) - 28.03.2023 ( wtorek) 2023 r.  Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Deklaracja jest dostępna poniżej. Brak deklaracji ze strony rodzica jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca  w przedszkolu na rok szkolny 2023/2024 lub skutkuje ponownym udziałem w ogólnej rekrutacji. 

Deklaracja- kontynuacja przedszkola 2023/2024


Prosimy o zapoznanie się z dokumentami dotyczącymi rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

1. ZARZĄDZENIE Nr 186/2023 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024 harmonogramów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, do klas I szkół podstawowych, do oddziałów dwujęzycznych na poziomie klas VII szkół podstawowych i do oddziałów sportowych na poziomie klas IV-VIII szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Łódź. 

ZARZĄDZENIE Nr 186/2023

2. UCHWAŁA NR LIII/1614/22 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów 

UCHWAŁA NR LIII/1614/22